HM Tábori Lelkészi Szolgálat

A HM TLSZ jogszabályban meghatározott feladata:

Az Alkotmány 60. §-ában, a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvényben, a Tábori Lelkészi Szolgálatokról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet 6. §-ában, továbbá a történelmi egyházakkal és a vallásfelekezetekkel kötött megállapodásokban rögzített, az MH szervezetein belüli vallásgyakorlás és lelki gondozás biztosítása.

A HM TLSZ alaptevékenysége:

a) a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítása, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása;
b) egyéni és közösségi lelki gondozás;
c) életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés;
d) szociális, karitatív tevékenység végzése a honvédelmi tárca egészségügyi és szociális intézményeiben;
e) bizalmi fórum biztosítása a katonák számára;
f) a katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal;
g) a katonák részvételének biztosítása a hazai és nemzetközi zarándoklatokon;
h) a katonák és családtagjaik részére végzett egyházi szolgálat.

Megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat
Rövidített megnevezése: HM TLSZ
Alapításának időpontja: 1994. május 1.
Alapító Okiratának száma: 521/1994. HM határozat.
A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat egységes szervezet, amely az alábbi három, egymással azonos jogállású törzskönyvi jogi személyként működő szolgálati ágra tagozódik:

– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág;
– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág;
– Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Tábori Lelkészi Szolgálati Ág;

Szolgálati ágainak székhelye és postacíme:

Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág
Székhely és postacím: 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág
Székhely és postacím: 1025 Budapest, Muraközi utca 17.

Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Tábori Lelkészi Szolgálati Ág
Székhely és postacím: 1075 Budapest, Wesselényi u. 13.

A HM TLSZ

a) alapítója: a Kormány;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
A HM TLSZ feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében végzi, felügyeletét a honvédelmi miniszter által átruházott jogkörben a HM államtitkár gyakorolja.

További információk az alábbi honlapokon:

HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág
HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág
HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus