TÁBORILELKÉSZ

HÍREK
TÖRTÉNELEM
 • A vallás, az egyház és a katonaság
 • A katonai lelkipásztori szolgálat története 1773-ig
 • Apostoli Tábori Helynökség működése a Habsburg-monarchiában 1773-1918 között
 • Forradalmak és a katonai lelkészet
 • Nemzeti hadsereg és a Magyar Apostoli Tábori Helynökség
 • Magyar Királyi Honvédség tábori lelkészete
 • Katonalelkészi szolgálat a Magyar Néphadseregben
HM TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus
PROGRAMOK
ELMÉLKEDÉSEK
ÜNNEPEK
VIDEOK
INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET
GALÉRIÁK
ÉLŐ TÖRTÉNELEM - VITÉZI REND
IMPRESSZUM


TÉMAGYŰJTŐ
HM Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Vitézi Rend
Zsidó Lelkészi Szolgálat hírei

 PARTNER LAPUNK HÍREI

 KATOLIKUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. március  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 PROTESTÁNS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. március  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 KERESÉS
 

 ON-LINE KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

Neve:          
Jelszava:     

 HÍRLEVÉL


HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus szolgálati ág

Startlap megosztás
2010-10-30 00:32:47

A szolgálat rövid története:

A tábori lelkészet reguláris szervezetét Mária Terézia 1773-ban hozta létre. A szervezet 1918-ig maradt fenn, miközben a megnevezése többször változott.

Az Osztrák Császárság tábori lelkipásztori szervezete a Jezsuita Rend 1773. augusztus 18-án végrehajtott feloszlatását követően nyerte el a 19. század első felében is fennálló formáját. A katonák lelki gondozását az egyházmegyei kormányzattól függetlenített Apostoli Tábori Helynökség látta el, melynek vezetője, az apostoli tábori helynök a cs. kir. hadseregben szolgálatot teljesítő katonák fölött lényegében püspöki joghatóságot gyakorolt. Az apostoli tábori helynök alá rendelt tábori főlelkészek egy-egy főhadparancsnokság mellé voltak rendelve. A monarchia 1848-ban 8 szuperiorátusra oszlott, ezek között Magyarország és Erdély egy-egy önálló szuperiorátust alkotott. A Batthyány-kormány 1848. nyarán kísérletet tett egy önálló, Bécstől független tábori püspökség megszervezésére. E nagyszabású terv valóra válását az európai erőviszonyok alakulása megakadályozta, így a magyar hadsereg tábori lelkészi hierarchiáját csak ideiglenes jelleggel lehetett megszervezni. E hierarchia élén a hadügyminisztérium hadlelkészi osztályának főnöke állt. A cs. kir. hadseregben a tábori lelkészeknek 1855-ig nem volt tiszti rangja, de mégis az ezred tiszti karához számították őket, amit az ezredek, illetve magasabb egységek parancsnokainak jelentései egyértelműen igazolnak. A világosi fegyverletételt követően a magyar hadsereg tábori lelkészeit is felelősségre vonták a szabadságharc alatt elkövetett cselekményeikért. A tábori lelkészek többsége nem hagyta el Magyarországot, így a megtorlás rájuk is kiterjedt. Haynau rendeletei szerint mindenkit, aki az októberi manifesztumok kihirdetését (Magyarországon: 1848. okt. 8, Erdélyben: 1848. okt. 18.) követően “a magyar pártütéssel” kapcsolatos “bűntetteket” követett el, azt haditörvényszék elé kellett állítani. A számos halálraítélt többsége végül is kegyelmet kapott, két tábori lelkészen (Gonzeczky Jánoson, majd Gasparich Kiliten) azonban végrehajtották a halálos ítéletet. Főpapi méltóságra csak egy, a szabadságharcban tábori lelkészi állást vállaló klerikus emelkedhetett. Mihálovics József, a forradalmi kormány egykori tanácsosa 1870 májusában zágrábi érsekké lépett elő. A kiegyezés után létrehozott m. kir. honvédség békében nem tartozott hatáskörébe, ekkor a honvéd alakulatok vallási ügyeit a polgári egyházi szervek intézték, de mozgósítás esetén egységesen a cs. és kir. haderő tábori püspökének volt alárendelve minden tábori lelkész. Azokban a helyőrségekben, ahol rendszeresített tábori lelkészek nem voltak, a hadsereg kisegítő polgári lelkészeket vett igénybe díjazás ellenében. A hadvezetés a csapatok vallási összetételének megfelelően szervezte meg a lelkészi állásokat. Így került sor a görögkeleti szerb és román nyelvű lelkészetek felállítására is. Az első világháború után a Monarchia felbomlásával a lelkészi szolgálat mint szervezet megszűnt a hadseregben.

1919. őszétől a nemzeti hadseregben ismét megkezdték a katonai kerületi lelkészi hivatalok felállítását. 1920-tól sor került a felekezeti tábori püspökök kinevezésére, akik 1923-tól 1928-ig rejtett szervezetként a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium keretei között működtek. 940-től a háborús tagozás érvényesült: a hadrakelt sereg lelkigondozását a Fővezérség kötelékében a Tábori Lelkészi Szolgálat, a hátországiakét a HM lelkészi szervezete látta el. A második világháború után újjászervezték a katonai lelkészetet, amely a HM szervezeti keretei között 1951-ig működött. Az 1994. januárjában a Magyar Köztársaság és a Szentszék között létrejött megállapodás (Accordo) alapján 1994. áprilisában kormányrendelet (61/1994.(IV.20.) ) hozta létre a HM Tábori Lelkészi Szolgálatot.

A szolgálati ág címere:
A címer alapszíne a zöld, mely a szolgálat honvédelemhez való tartozását juttatja kifejezésre. Az ún. „Corona murata”, amelyen a körbástya nyolc bástyájából öt látható, a morális erőt és  a szilárdságot fejezi ki, mely a honvédelem tekintetében az erősség katonai erényének a szimbóluma. Arany színe jelzi, hogy az erények forrása a természetfelettiben keresendő.  A pajzs kék háttere az eget, távolabbról a mennyországot jelképezi. Az arany kereszt a megváltás, az üdvösség jelképe. A galamb kettős bibliai szimbólum. Egyrészt olajággal a csőrében utal a Teremtés Könyve 8. fejezetének 11. versére, melyben az özönvíz után a Noé által kiengedett galamb olajággal a csőrében tért vissza. Ez jelezte Noé számára, hogy a víz eltűnt a földről, vagyis Isten békét kötött az emberrel. A galamb az Újszövetségben a Szentlélek szimbóluma. A címerben való jelenléte összefügg a Katolikus Tábori Püspökség jelmondatával: SPIRITUS RENOVAT. A galamb feje fölötti lángnyelv Isten szeretetének jele, aki a Szentlélek. A pajzs alatt kétoldalt elhelyezkedő babér- és tölgyfaág honvédelmi szimbólum. A természetfelettit szimbolizáló aranyszínű szalagon az intézmény jelmondata: „SPIRITUS RENOVAT”, „A LÉLEK MEGÚJÍT”, amely jelzi a szervezet lelki küldetésének erőforrását: minden megújulást Isten Lelke művel.

A SZOLGÁLAT TÖRTÉNETE:
A szolgálat története a püspökség weboldalán található:
www.ktp.hu

A SZOLGÁLATI ÁG JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT FELADATAI:
A Magyar Honvédségben és a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó intézményekben és szervezetekben a vallásgyakorlás, a lelki gondozás, és az  egyházi szolgálat biztosítása.
A Szolgálati Ág tevékenységét az alábbi jogszabályok határozzák meg:
a., az Alkotmány 60. §-ában, a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény,
b., az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény,
c., a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1994. január 10.-én aláírt Megállapodás (Accordo),
d., a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Kormányrendeletben megfogalmazottak,
e., a 2008. december 08-án aláírt Memorandum a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között
f., A Honvédelmi Miniszter határozata a HM TLSZ Alapító Okiratának kiadásáról.
A Szolgálati Ág tevékenységét az alábbi egyházi jogszabályok és rendelkezések rögzítik:
a., a Katolikus Egyház Törvénykönyve vonatkozó részei és az Egyház egyetemes normái,
b., a Katonák lelki gondozásáról szóló apostoli konstitúció (Spirituali militum curae, 1986),
c., a Katonai Ordinariátus egyházi, az Apostoli Szentszék illetékes dikasztériuma által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat (Statuti dell'Ordinariato Militare d'Ungheria1999.).

A SZOLGÁLATI ÁG ALAPTEVÉKENYSÉGE:

1. A hit- és kegyességi élet, valamint a vallásgyakorlás biztosítása.
2. Mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása.
3. Egyéni és közösségi lelki gondozás.
4. Életismereti, vallásismereti valamint etikai oktatás és erkölcsi nevelés.
5. Szociális és karitatív tevékenység végzése a Honvédség egészségügyi és szociális intézményeiben.
6. Bizalmi fórum biztosítása a katonáknak.
7. A katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal (biblia, imakönyv, énekeskönyv, hitéleti- és vallásos irodalom).
8. A katonák részvételének biztosítása a hazai és nemzetközi zarándoklatokon és a Szolgálati Ág által szervezett egyházi és más rendezvényeken.
9. A katonák és családtagjaik részére végzett egyházi szolgálat.
10. A jogszabályok és belső rendelkezések előírásai szerint a katonai szervezetek parancsnokainak segítése.

A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében végzi, felügyeletét a honvédelmi miniszter által átruházott jogkörben a HM parlamenti államtitkár gyakorolja.

A SZOLGÁLATI ÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE:

KTP szervezeti felépítése

Katolikus Tábori Püspökség:
Tábori Püspök:  Bíró László
Általános helynök: Berta Tibor ezredes, pápai káplán
Főtiszt: Fejér Ádám főhadnagy
Előadó: Somodi Viktor
Katolikus Tábori Lelkészi Kar:
Kiemelt vezető tábori lelkész: Takács Tamás alezredes (Székesfehérvár)
Kiemelt tábori lelkész: dr. Hankovszky Béla őrnagy (Budapest)
Szentesi Csaba őrnagy, (Debrecen)
Horváth József őrnagy (Tata)
dr. Alácsi Ervin János százados (Hódmezővásárhely)
Kálinger Roland százados (Szolnok)
Kótai Róbert főhadnagy (Budapest)
Rácz István főhadnagy (Budapest)
Markovics Milán Mór főhadnagy (Kaposvár)
Kisegítő tábori lelkészek:
Spillinger Ferenc plébános (Debrecen)
Szécsi Ferenc plébános (Veszprém)

Tájékoztatásért felelős személy:
Berta Tibor ezredes
Telefon: 06-1-474 1270, 06-1-474 1271 HM: 02-2-21 381, 02-2-21 733
Fax: 06-1-354 1625 (HM: 02-2-22 696)
e-mail:
berta.tibor@hm.gov.hu
Cím: 1054-Budapest Szabadság tér 3.

HM TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT KATOLIKUS SZOLGÁLATI ÁG
Cím: 1054 Budapest Szabadság tér 3.
Telefon: 06-1-474 1270, 06-1-474 1271 (HM: 21 381, 21 733)
Fax: 06-1-354 1625 (HM: 22 696)
e-mail:
hm-iroda@invitel.hu
Weboldal:
www.ktp.huForrás: HM


 
© 2010. Táborilelkész - a katonák egyházi hírei