TÁBORILELKÉSZ

HÍREK
TÖRTÉNELEM
 • A vallás, az egyház és a katonaság
 • A katonai lelkipásztori szolgálat története 1773-ig
 • Apostoli Tábori Helynökség működése a Habsburg-monarchiában 1773-1918 között
 • Forradalmak és a katonai lelkészet
 • Nemzeti hadsereg és a Magyar Apostoli Tábori Helynökség
 • Magyar Királyi Honvédség tábori lelkészete
 • Katonalelkészi szolgálat a Magyar Néphadseregben
HM TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ág
 • HM Tábori Lelkészi Szolgálat Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág Tábori Rabbinátus
PROGRAMOK
ELMÉLKEDÉSEK
ÜNNEPEK
VIDEOK
INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET
GALÉRIÁK
ÉLŐ TÖRTÉNELEM - VITÉZI REND
IMPRESSZUM


TÉMAGYŰJTŐ
HM Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat hírei
Vitézi Rend
Zsidó Lelkészi Szolgálat hírei

 PARTNER LAPUNK HÍREI

 KATOLIKUS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. március  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 PROTESTÁNS ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. március  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 KERESÉS
 

 ON-LINE KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ

Neve:          
Jelszava:     

 HÍRLEVÉL


HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns szolgálati ág

Startlap megosztás
2010-10-30 00:52:14

A szolgálat rövid története:

A keresztyénség kialakulása után nem sokkal már a 300-as években lelkipásztorok kísérték el a katonákat a harcokba, hogy lelküket bátorítsák, erősítsék hitüket.
Az állandó hadsereg megszervezésével egy időben - ahol és amikor ezt az állam és az egyház kapcsolata lehetővé tette - a hadseregek keretein belül önálló szervezetként működtek a tábori lelkészek, hogy a katonák lelki gondozását ellássák.
A magyar hadseregben már az 1500-as évek közepétől ellátták a katonák lelkigondozását a magyarországi végvárakban a katolikus és a protestáns tábori lelkészek.
Az Osztrák-Magyar Monarchia átszervezésével együtt 1869-től került sor a hadseregen belül egyházi szervezet átalakítására. Ettől kezdve a katonai lelkészek egy –egy nagyobb területet fogtak át és csak háborúk időszakában álltak vissza arra a rendszerre, hogy minden ezrednek külön lelkésze volt.
A Monarchia felbomlása után Magyarországon az elsők között jött létre a katonai lelkészi szolgálat. 1922-től a magyar nemzeti hadseregnél már a katolikus és protestáns püspökség is működött.
A második világháború idején több száz lelkész szenvedte végig a háborút a fronton a katonákkal és hadifogságokban is.
A háborút követően még újjászerveződött a tábori lelkészi szolgálat, majd 1951 őszére lényegében megszünt.
A tábori lelkészi szolgálat újbóli létrehozásának szervezői és kidolgozói munkája - az egyházakkal való előzetes tárgyalások után - a Honvédelmi Minisztériumban 1992 januárjában megkezdődött.
Ezt követően részletes tárgyalások kezdődtek az egyházak képviselői és a Honvédelmi Minisztérium vezetői között, melyeknek eredményeképpen a Magyarországi Református Egyház részéről Dr. Hegedüs Loránt püspök, valamint Bodnár Ákos főgondnok írta alá 1994. január 11.-én a Magyar Köztársaság kormányával kötött megállapodást a protestáns tábori lelkészség újbóli felállításáról, a Magyarországi Evangélikus Egyház részéről pedig Harmati Béla elnök-püspök, Szebik Imre püspök, valamint Frenkl Róbert országos felügyelő írta alá az említett dokumentumot.
A Szolgálat irányításának és működésének mikéntjéről a Honvédelmi Minisztérium illetékesei, valamint a protestánst egyházak vezetői 1994 tavaszától tárgyalásokat folytattak és ezek eredményeit megállapodáson alapuló jogszabályok formájában rögzítették. A tábori lelkészi szolgálat működésének szabályozását a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Szervezeti felépítés:

A Protestáns Szolgálati Ág irányítását a Tábori Püspökség végzi. Élén a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház megfelelő vezetői testületei által – a honvédelmi miniszter előzetes egyetértésével – választott tábori püspök áll, aki a teljes protestáns tábori lelkészi állomány katonai feljebbvalója. A katonai szolgálati alárendeltség tekintetében közvetlenül a honvédelmi miniszterhez tartozik. A tanfegyelem, a fegyelmezés és bíráskodás az illetékes egyházi főhatóságnál van.
A tábori püspököt e tisztségében a tábori püspökség hivatalvezetője helyettesíti. Amikor a tábori püspök református, akkor a hivatalvezető evangélikus, amikor a tábori püspök evangélikus, akkor a hivatalvezető református.
A protestáns tábori püspök közvetlen munkatársa még a püspöki titkár is.
A közös protestáns keret testvéri, ökumenikus kapcsolatot jelent a református és evangélikus tábori lelkészi állomány között, ami istentiszteleti és úrvacsorai közösségekben, közös értekezletek és szolgálatok alkalmával is megvalósul. A protestáns szolgálati ágon belül a kiemelt helyőrségekben kiemelt vezető tábori lelkészek szolgálnak. A kisebb katonai szervezeteknél kisegítő tábori lelkészek végeznek szolgálatot, akik polgári személyek.
A református és evangélikus tábori lelkészi állomány viszonyában mind személyi, mind anyagi tekintetben a 3:1 arány érvényesül.

Feladatának rövid leírása:

A Magyar Honvédség szervezetében szolgálatot teljesítő hivatásos, szerződéses, tartalékos katonai szolgálatot teljesítők, a katonai felsőoktatási intézmények honvédségi ösztöndíjas hallgatói, a katonai szakképzésben résztvevő, szolgálati viszonyban álló hallgatók, valamint közalkalmazottak és köztisztviselők és ezek hozzátartozói körében végzendő lelkipásztori szolgálat végzésére létrehívott szolgálat.
A felekezeti önállóság és annak tiszteletben tartása, valamint a felekezeti tagozódás megvalósítására a Protestáns Szolgálati Ágon belül egy református- és egy evangélikus tábori lelkészi állomány teljesít szolgálatot.
A tábori lelkészek saját egyházuk tanfegyelme, hitvallásai és törvényei iránti engedelmességre esküvel elkötelezett lelkipásztorok, akik mind egyéni, mind közösségi tekintetben megőrzik felekezeti identitásukat.
A Protestáns Szolgálati Ág rendeltetése, hogy a Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítők körében, az igényeknek megfelelő lelkipásztori szolgálatot végezzen.

A Szolgálat főbb feladatai:

Igehirdetés
Szentségek kiszolgáltatása
Lelkigondozás, bizalmi fórum biztosítása
Életismereti, erkölcsi oktatás
Szeretetszolgálati tevékenység
Hazai és nemzetközi vallási konferenciák és utazások szervezése
Vallásgyakorláshoz szükséges eszközök és irodalom biztosítása
Egyéb lelkipásztori szolgálat (beiktatás, felszentelés, képviselet, ünnepi beszéd, stb.)

Jogszabályok:

A Protestáns Szolgálati Ág jogállását a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994.(IV.20.) Kormányrendelet szabályozza.

Elérhetőség

HM Protestáns Tábori Püspökség
1025 Budapest
Muraközi utca 17.
 
© 2010. Táborilelkész - a katonák egyházi hírei